Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Hvad er det juridiske fundament

Transportøransvar - hvad er det - for hvem er ansvaret - Hvad er det juridiske fundament

 

Den svenske Rigsdag har i 2015 vedtaget en lov om indførelse af Transportøransvar. Denne mærkelige bestemmelse pålægger en transportør ansvar for det han medbringer i sit transport middel. I denne forbindelse er det personer der i bus, med tog eller med færge bringer personer til Sverige fra et andet land. Ansvaret pålægger tranportøren ikke at medbringe/indføre personer der ikke lovligt kan indrejse, her i Sverige. Ansvaret er ikke at transportøren skal udvise politimyndighed og afvise, men alene at videregive informationer om/melde om personer eller gods, der kræver en særlig tilladelse for at kunne "indrejse" i landet. Med gods er der altid dokumenter, der skal vise hvilke varer, der er i transportmidlet. Når talen er om personer eller dyr, der ikke ved anden lovgivning, der har forrang, derfor er fritaget for de særlige rejsedokumenter. Det er vi på den nævnte L 74, som minister Inger Støjberg (MF)(V) ved en hastebehandling fik vedtaget i december 2016 her fastlås det over for det Danske Folketing at: " Formålet med ordningen er at sikre, at transportører foretager en kontrol af rejsendes legitimation og visum, inden de pågældende bringes her til landet. Den foreslåede ordning ligner den ordning, der gælder i dag i forhold til transportører, der bringer udlændinge til Danmark fra et ikke-Schengenland."

Når vi taler om mennesker, er gyldigt rejsehjemmel et nationalitets pas evt. med et visa, det kan også være et indrejsedokument udstedt af en ambassade der har bemyndigelse til en sådan udstedelse.

Der skal her fremhæves, at den danske minister Inger Støjberg korrekt fremhæver, at de personer, der er omfattet af disse regler alene er ikke unionsborgere altså udlændinge og derfor hverken statsborgere i et af de 5 Nordiske lande (Nordboer) eller EU-unionsborgere, som alle er helt fritaget fra, at kunne nægtes indrejse og ophold i et andet Nordisk land eller et   EU-medlemsland.

 "Formålet med ordningen er at sikre, at transportører foretager en kontrol af rejsendes legitimation og visum, inden de pågældende bringes her til landet. Den foreslåede ordning ligner den ordning, der gælder i dag i forhold til transportører, der bringer udlændinge til Danmark fra et ikke-Schengenland" citat fra minister Inger Støjberg til Folketinget i Danmark

Når vi ser på den kontrol som den svenske Rigsdag har pålagt transportørerne med bødeansvar på 50.000 svenske kroner pr. person ulovligt indbragt, så er det krystal klart, at denne persongruppe ALDRIG kan komme til at omfatte egne statsborgere, andre Nordboer eller Unionsborgere, herunder EØS-borgere. At kontrollerer disse personer er derfor ulovligt og de er også fritaget for at skulle dokumenterer sin rettighed med Billed-ID. Transportører kan naturligvis ansætte civile personer til at kontrollerer, MEN disse personer kan ikke tillægges nogen rettigheder herunder at afvise personer uden Billed-ID. Det der er foregået siden d. 4. januar 2016, i snart en hel måned, er ikke bare dybt beklageligt, det er et klart ulovligt overgreb over for civile borgere, der får deres rettigheder dybt krænket. Denne krænkelse er alle Unionsborger sikret imod i EU-traktaten. Ansvaret er både personligt og arbejdsgiver ansvarligt. Det kan blive ganske betydeligt dyrt for disse personer der mener sig sat uden for gældende lov og ret. Det forhold at pendlere skal igennem kontrollen hver dag, gør kun hele denne kontrol til en farce der intet har med formålet at gøre.

Enhver borger er selv ansvarlig for at kende landets love og forpligtiget til at overholde disse så længe de er gældende.

Nogle lande, her alle EU-medlemslande og ditto EØS-medlemslande har lovregler og tilsluttede konventioner, som skal efterleves i landets lovgivning og nogle har endda forrang, hvilket betyder, at der her er særlige regler, der skal respekteres og efterleves forud uanset de nationale regler. I de 5 Nordiske lande er der den Nordiske Folkebogførings-konvention (Helsingki konventionen) der tillader statsborgere i disse lande en ret til at indrejse og til at bosætte sig i et hvert af de andre Nordisk lande, som var det inden for eget nationale lands territorium, uden at skulle registrerer sig, hvis man ikke ønskede at sletter sig i enten det folkeregister man netop står i, nationalt folkeregister eller et andet tilsvarende register. Man kan kun stå i et register på samme tid. Retten er givet alene baseret på nationalitet i et af de 5 Nordiske lande Ordningen i Norden og EU bygger på vores historiske tætte knyttede forbindelser og relationer.

Efter Anden Verdenskrig skabt 6 lande i Europa, på samme tid/år en tilsvarende ordning som den Nordiske, der i Europa historisk byggede på ordningen med de netop udlærte Svende, der efter Svendebrevet, tog på "Valsen", d.v.s. rejste ud i Europa med sit værktøj på nakken og arbejdede sig frem med husly, kost samt lommeskillinger, som skattefri betaling for vel udført arbejde. Disse 6 Europæiske lande dannede "Kul & Stål Unionen. Denne blev senere udvidet med flere lande og skiftede så navn til EF og nu til EU.

Med Maastricht-traktaten fra d. 7. februar 1992 indførtes et helt nyt begreb "Unionsborger" med tillagte særlige rettigheder, som et tillæg til det nationale borgerskab. Det er denne nyskabelse, hvorunder Direktiv 2004/38/eu om den frie bevægelighed hører. Alle EU-medlemslande er underlagt denne traktat og SKAL efterleve den uindskrænket.

 

Vi kan derfor slutteligt konstaterer, at de Svenske og de danske politikkere har ønsket at "narre deres befolkning" med en trussel om grotesk bøde-ansvar og straf, hvis man ikke ville efterkomme et krav om kontrol, uden at samme politikkere havde indhentet lovhjemmel/tilladelse hertil mindst 4 måneder forud hos EU-kommissionen med dokumentation for den trussel, aktuel eksisterende, om at genskabe sikkerhed for landets ro og orden, sikkerhed/værn mod smitssomme sygdomme. Ingen af disse undtagelses bestemmelser er opfyldte og formålet er også angivet korrekt, som et værn mod flere flygtninges indrejse i landet, som man i henhold til FN-flygtningekonvention er forpligtet til at efterleve. Det forhold, at FN-flygtningekonvention taler om, at asylansøgere skal søge om beskyttelse i det første sikre land de ankommer til, ændre intet ved forpligtigelsen, kun at landet i så fald skal tilbagesende vedkommende flygtning til dette land i henhold til Dublin-konventionen. Det har aldrig været meningen, at en person der flygter for at komme i sikkerhed, selv kan bestemme, hvor vedkommende skal have beskyttelsen udøvet. Eu-medlemslandene svigter deres borgere ved ikke at bakke denne sikring og registrering ved EU´s ydre grænser op og så derefter sorterer dem fra, der ikke er flygtninge, men migranter. De skal naturligvis retur fordi de er indrejst uden tilladelse, visum. Det skal ske promte med et langt indrejseforbud der er til at forstå for alle "Lykkejægerne". Hvis De vil opgive hvem der mod betaling arrangerede deres rejse til "det forjættede land", så kan det honoreres når personen er fundet og afklapset behørigt. Uden disse skridt løses problemerne ikke – de bliver kun større.

Hvis ikke denne kontrol på rette sted og vis sker nu, vil det Europa vi har og ønsker at udbygge i fællesskab bryde sammen økonomisk, kulturelt, socialt. Vi vil miste vores identitet og blive fremmede i vores eget område Europa. Denne opgave skal politikkerne i EU-landene løse omgående uden national skelen. Det de gør nu er kun at svigte den opgave situationen kræver. Strømmen af indvandrere vil kun stige, fordi frygten for at den ydre grænsen bliver hermetisk lukke, kun vil medføre, at det er nu det gælder om at komme afsted mens changen stadig er der. Det er os selv, vores valgte politikkere, der giver de ankommende realitet fornemmelse i deres drømme.

Den kontrol som den svenske Rigsdag har vedtaget skal udøves på Dansk jord, kan kun effektueres hvis der foreligger en aftale Danmark og Sverige imellem. Jeg har som formand efterlyst denne aftale, men indtil nu ikke modtaget den. Derfor går vi i foretræde i Folketinget og så må medlemmerne kræve den fremlagt her og nu.

Man må i sandhed sige, det er grove løjer denne transportøransvars bestemmelse har medført og der skal derfor komme et alvorligt efterspil over for denne iværksatte chikane over for dels egne statsborgere, de svenske statsborgere, og alle os andre, der er blevet frataget, besværliggjort i vores traktat sikrede rettigheder.

Den danske minister Inger Støjberg (V) svarer i Folketinget følgende interessante:

Svar: Den svenske regering har den 4. december 2015 forelagt et lovforslag om særlige foranstaltninger ved alvorlig fare for den offentlige orden eller nationale sikkerhed for det svenske Lagråd. Det svenske lovforslag indebærer bl.a., at den svenske regering får bemyndigelse til at pålægge krav om identitetskontroller ved transporter, som udføres med bus, tog eller passagerfærger til Sverige fra et andet land. Efter det forelagte svenske lovforslag kan disse foranstaltninger besluttes, hvis der er alvorlig fare for den offentlige orden eller nationale sikkerhed. Herudover fremgår det at det forelagte svenske lovforslag, at den svenske regering kan beslutte at sætte de nævnte foranstaltninger i værk uanset, om der er indført midlertidig grænsekontrol. Som det fremgår af pkt. 2.2. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget, kan udlændinge-, integrations- og boligministeren alene beslutte, at transportøransvar kan finde anvendelse i forhold til transportører, der bringer personer over en indre Schengengrænse, hvor der er indført midlertidig grænsekontrol. Det fremgår, at en sådan beslutning alene kan tages, hvis det vurderes, at det er nødvendigt for at sikre en effektiv midlertidig grænsekontrol. Beslutningen vil endvidere alene kunne opretholdes så længe, det er nødvendigt for at sikre denne midlertidige grænsekontrol, og skal således ophæves, når denne forudsætning ikke længere måtte være opfyldt. Lovforslaget regulerer ikke spørgsmålet om transportørernes tilrettelæggelse af kontrollen. Inger Støjberg / Moya-Louise Lindsay-Poulsen.

Citat slut.

Den danske lov L 74 kommer dog aldrig til virkelighed førend Tyskland accepterer at kontrollen kan ske lovligt på tysk territorium før indrejsen til Danmark og det vil Tyskland ikke. Derfor er der ikke transportøransvar ved indrejse til Danmark med tog, bus eller færge. Grænsekontrol kan kun oprettes, også midlertidigt, hvis EU-kommissionen senest 4 måneder for inden har modtaget en sådan anmodning og herefter givet skriftlig tilladelse her til. Ved færger gælder der en begrænsning som forbyder grænsekontrol hvis der mellem havnene er 20 sømil (38 km) eller mindre. Derfor er kontrollen med Billed-ID på ruterne Helsingør-Helsingborg, Rønne-Ystad, Gedser-Rostock og Rødby Puttgarden ikke lovlige at etablerer. Det ved den svenske Rigsdag også udmærket, men det blæser den på. Det forhold har vi særlig opmærksomhed på.

Det juridiske fundament er EU-retten og den er ikke opfyldt. Da Danmark ikke har Billed-ID som et krav til dets borgere, kan man ikke stille krav om forevisning af et sådant. CPR-lovgivningen spænder også ben for en sådan kontrols lovlighed idet både Nationalitetspas og Kørekort i dag indeholder det fulde cpr. nr.. Dette er beskyttet og må derfor slet ikke fotograferes af civile Securitas folk uanset hos hvem de er ansat enkelvis hos eller gennem deres firma arbejder for. Der er "bølle-bank" i luften og desværre har den danske medieverden totalt svigtet de danske unionsborgere i opbakning af deres traktatsikrede rettigheder. Alle har nægte at bringe sandheden i denne sag. Pinligt – meget pinligt.

Torben Wilken, formand

Tuesday, February 02, 2016 10:59:00 PM Categories: Danmark-Sverige frie bevægelse ID kontrol Schengen Transportør ansvar Transportøransvar

Comments

Comments are closed on this post.