Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Forbandelsen på forbindelserne Danmark-Sverige fortsætter

Svenskerne kan ikke få nok billed-ID kontrol af danske og svenske pendlere

Den svenske regering mener sig berettiget til at bestemme selv over, etablering af en grænsekontrol på andet EU-mellemslands territorium.

Den billed-ID kontrol som blev indført d. 4. januar 2016 som et ”Transportøransvar” kunne ikke etableres, hvis ikke Danmark godkendte dette. Når man spørger ind til en sådan aftale og anmoder om aktindsigt i en eventuel aftale, ja så får man ikke andet end ”tåge-snak” fra de varme lande.

 

Hvad siger gældende ret i EU

Den frie bevægelse for personer – vare & tjenesteydelser er et af de grundlæggende principper i EU retten nedfældet i EU-traktaten. Så skulle man jo tro at den aldrig ville blive krænket af medlemsstaternes regeringer. Sådan er virkeligheden desværre ikke.

 

Begge lande anvender som legimation for at indføre en sådan grænsekontrol, den almindelige undtagelses bestemmelse som også findes i direktiv 2004/38/eu som siger i :

 

Artikel 27

Generelle principper

 

1. Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel kan medlemsstaterne begrænse den frie bevægelighed og ophold for en unionsborger eller et familiemedlem uanset nationalitet af hensyn til

den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Der må ikke lægges økonomiske betragtninger til

grund.

 

2. Foranstaltninger truffet af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og kan udelukkende begrundes i vedkommendes personlige adfærd. En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde anvendelsen af sådanne foranstaltninger.

Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører

en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller

som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes.

 

3. For at undersøge, om den pågældende udgør en risiko for den offentlige orden eller sikkerhed,

kan værtsmedlemsstaten, når den skønner det påkrævet, i forbindelse med udstedelsen af bevis for

registrering eller, hvor der ikke findes nogen registreringsordning, senest tre måneder efter indrejsen

på dets område eller fra den dato, hvor den pågældende har anmeldt sin tilstedeværelse på området,

jf. artikel 5, stk. 5, eller i forbindelse med udstedelsen af opholdskort anmode oprindelsesmedlemsstaten og eventuelt andre medlemsstater om oplysninger om den pågældendes eventuelle tidligere straffe. Sådanne forespørgsler må ikke antage systematisk karakter. Den adspurgte medlemsstat skal besvare forespørgslen inden for en frist på to måneder.

 

4. Den medlemsstat, der har udstedt passet eller identitetskortet, skal uden særlige formaliteter

lade indehaveren, der er blevet udsendt fra en anden medlemsstat af hensyn til den offentlige orden,

sikkerhed eller sundhed, indrejse på sit område, selv om dokumentet måtte være udløbet, eller indehaverens statsborgerskab anfægtes. Citat slut. 

Grundlaget mangler helt for retten til at indfører Transportør ansvar og grænsekontrol

Som det kan ses, kan den påberåbte klausul ikke anvendes. Undtagelsen taler ikke om en kollektiv fare eller risikoen for at der kommer for mange asyl- eller migrantansøger inde i landet. En formodning om en tænkt risiko er ikke indbefattet på nogen måde.

 

Schengen aftalen må da kunne bruges.

 

Samme situation findes i Schengen-samarbejdet. Som det fremgår af  stak 2 i Artikel 27 ..” af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet”.

Den Nordiske Folkebogførings konvention (Helsingki aftalen) forbyder

Forhindre også det samme på helt samme måde at der kan indføres kontrol og transportør-ansvar overfor statsborgere og deres familier fra de fem Nordiske lande.

 

Grundlaget findes ikke og derfor er kontrollen kun at betegne som ren chikane

 

Derfor kan det med sikkerhed slås fast, at der ikke findes nogen rets skabende hjemmel til den indførte Billed-ID kontrol eller indførelsen af et Transportøransvar. Forholdet er ikke bare ulovligt og en tilsidesættelse af den frie bevægelighed, Nordisk som i EU, den er et politisk overgreb mod Nordiske- og unionsborgere, samt deres familier. Hverken Trafikministeren Hans Chr. Schmidt (V) eller Integrationsminister Inger Støjberg (V) kan tale sig ud af de klare kendsgerninger. De ”Tomme Tønder bulder mest” og et flertal af Folketingets medlemmer stemmer for lovforslag efter lovforslag, der i en lind strøm er kommet de sidste måneder,  især fra Inger Støjberg, der er underlagt EU rettens bestemmelser og derfor ikke må være i konflikt med samme i sine lovforslag. Fortolkning findes ikke, da det er nedfældet i EU, at kun EU-domstolen i Luxembourg kan fortolke disse rettigheder.

Man kan med rette spørge, om disse selvbevidste, højt skrålende medlemmer af Folketinget, egentlig når det kommer til stykket, er værdige til at sidde i Folketinget. Statsministeren Lars Løkke Rasmussen (V) kan ikke være uvidende om det lovstridige i den gennemførte lovgivning og udførslen/tilladelsen til af gennemføre grænsekontrol for den svenske regerings skyld, her på dansk jord. Det er værre end slemt, selv Ludvig Holberg havde ikke kunnet forestille sig noget tilsvarende

Derfor har DNM nu skruet bissen på og kontaktet EU-kommissionen for at denne kan sætte sig i respekt, både overfor Danmark og Sverige, men så sandelig også overfor EØS-medlemslandet Norge. Vi siger det rent ud på Nordisk maner: ”Lad Thors Hammer” ramme de skyldige så De ikke rejser sig op mere. Den sag kan ikke/må ikke få anden udgang.


 

Schengen-samarbejdet hvad er det

  • Schengen-samarbejdet bygger på Schengen-traktaten, der blev lavet i 1985 og 1990.
  • Formålet med samarbejdet var at fjerne grænse-kontrollen mellem landene, så EU-borgerne kunne rejse frit.
  • Traktaten handlede fra begyndelsen om de fem EF-lande Belgien, Frankrig, Holland, Luxembourg og Vesttyskland.
  • Danmark har været med i samarbejde siden 2001.
  • I løbet af de seneste år er flere lande kommet med i samarbejde. Lige nu er der 25 Schengen-lande. Det er:
  • Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

 

Løsningen på situationen skal findes i årsagen. EU´s politiske ledere ”sov i timen”, da strømmen af mennesker styrede direkte mod det forjættede landområde EU. Konflikten i Syrien kan kun løses i FN og så må det være klart hvem der skal betale for omkostningerne. Det skal have konsekvenser at føre krig mod egne statsborgere i eget land.

 

NEWS Øresund skriver om forlængelsen af kontrollen se hele artiklen på :

 

http://www.newsoresund.se/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=890&wysijap=subscriptions&user_id=400

 

 
 

 

Id-kontrollerna blir minst kvar till våren

 
 

 

Innan det kan bli tal om att ta bort id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige vill regeringen vara säkra på antalet asylsökande inte ökar stort så snart vintern är slut. Det säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) efter måndagens möte med Danmarks transportminister Hans Christian Schmidt (Venstre).

 – Det har varit en väldigt kraftig nedgång under de här månaderna med gräns- och id-kontroller, så det har haft effekt, men Sverige har fortfarande ett ganska omfattande flyktingmottagande. Nu är det vinter och kallt och vi vill inte hamna i ett läge där vi tar bort kontrollerna och sedan blir det samma situation igen, så att vi måste återinföra dem, säger Anna Johansson till News Øresund.

Hon har inga nya besked att ge efter dagens möte med Hans Christian Schmidt. Den danska ministern vill gärna se specialregler för bornholmare som reser till och från Själland via Skåne, men Anna Johansson menar att det kan bli svårt att skilja ut den gruppen.

– Vi tittar på den frågan, men den typen av undantag är svåra att göra. Jag har meddelat att jag tror det blir svårt att hitta en lösning, säger hon.

Tidigare har regeringen gått med på att tillåta klassresor över gränsen, genom att lärarna får lov att garantera elevernas identitet. Den danska transportministern vill att idrottsledare på samma sätt ska kunna fungera som ställföreträdande föräldrar.

– Vi tittar på det också, men vi är angelägna om att effekterna av id-kontrollerna kvarstår. Om vi undantar fler grupper från kontroll riskerar vi att de grupper som vi vill inte blir kontrollerade, säger Anna Johansson.

I regeringskansliet pågår arbete för att om möjligt slå ihop id-kontrollerna vid Köpenhamns flygplats och den inre gränskontrollen vid Hyllie. Infrastrukturministern vill inte specifikt kommentera polisens förslag om att bygga en extra tågperrong mellan Öresundsbron och Hyllie station, men förkastar det inte heller.

– Vi tittar på flera olika lösningar, både från svenskt och danskt håll. Det finns ingen deadline, men så fort vi har en lösning som alla är överens om inför vi den. Men det är inte helt lätt, för kontrollerna har olika funktion och det är olika instanser som utför dem, säger hon.

Samtidigt fortsätter regeringstjänstemännen att se över hur Skånetrafiken, DSB och bussbolagen skulle kunna få kompensation för sina extrakostnader på grund av id-kontrollerna. Dessutom har regeringskansliet kontakt med Region Skåne och Malmö stad om andra satsningar som kan kompensera regionen.

Nästa möte mellan Anna Johansson och Hans Christian Schmidt är planerat till slutet av april.

– Vi diskuterar också med den danska sidan hur vi långsiktigt ska kunna stärka Öresundsregionen. Det har trots allt varit positivt, att utvecklingen i regionen fått uppmärksamhet, säger hon.

News Øresund - Anna Palmehag

 

Bildtext: Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) tror att det blir svårt att skapa en speciallösning för bornholmare vad gäller id-kontrollerna mellan Danmark och Sverige. Foto: News Øresund – Anna Palmehag

Comments

Comments are closed on this post.