Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Ny vigtig dom fra EU 

Der er ved EFTA-Domstolen behandlet en sag som får betydning også i Danmark.
Sagen handler om en pensionist der har pernanent opholdstilladelse og som modtager sociale ydelser i et andet EU/EØS medlemsland. Kan denne person få familiesammenføring efter samme regler som gælder  i Direktiv 2004/38/eu ?

De 3 spørgsmål som retten skulle besvare:

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein den 14. februar 2011 i sagen Arnulf Clauder (Sag E-4/11)

EU-Tidende nr. C 176 af 16/06/2011 s. 0010 - 0010

Anmodning om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen indgivet af Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein den 14. februar 2011 i sagen Arnulf Clauder
(Sag E-4/11)
2011/C 176/08
Verwaltungsgerichtshof des Fürstentums Liechtenstein (Liechtensteins forvaltningsdomstol) har ved skrivelse af 14. februar 2011, som EFTA-Domstolen modtog den 16. februar 2011, anmodet EFTA-Domstolen om en rådgivende udtalelse om følgende spørgsmål i sagen Arnulf Clauder:

1. Skal direktiv 2004/38/EF, særlig artikel 16, stk. 1, sammenholdt med artikel 7, stk. 1, fortolkes således, at en unionsborger med tidsubegrænset ophold, som er pensionist og modtager sociale ydelser i værtsmedlemsstaten, har ret til familiesammenføring, selv om det pågældende familiemedlem også vil kræve sociale ydelser?

2. Er det relevant med henblik på besvarelse af spørgsmål 1, om den pågældende unionsborger med ret til tidsubegrænset ophold var lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten før pensionsalderen?

3. Er det relevant med henblik på besvarelse af spørgsmål 1, om den pågældende unionsborger med ret til tidsubegrænset ophold er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten og samtidig kræver sociale ydelser?

Domstolens konklution bringer vi her.....

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, January 23, 2012 11:31:00 AM

Visum er ikke bare et visum som nødvendigvis skal håndteres ens 

Der findes mange forskellige former for visa og de kan opdeles i flere kasser.
De almindelige visa er f. eks. Turist-, forretnings-, sports-, studie-, konference- og lign.. En anden kasse er visa til regeringsmedlemmer og deres følge, parlaments-medarbejdere og medlemmer af udenlandske parlamenter. Her er der en fornuftig grund til, at personen møder op personlig for at fastslå sin identitet.

Der findes dog også visa som skal gives efter Direktiv 2004/38/eu, et såkaldt ”Indrejsevisum”.
Her er det Unionsborgeren der har rettigheden til at få sin ægtefælle og børn ind i det land hvor Unionsborgeren opholder sig og fra et land hvorfra der er visumtvang. Her er et fremmøde ikke nødvendigt. Unionsborgeren skal kunne anmode direkte til myndighederne i det EU-medlemsland hvor Unionsborgeren befinder sig fysisk og her anmode om, helt efter direktivet, at medlemslandet medvirker til at fremskaffe det nødvendige indrejsepapir (visa) som skal til. Hvis der afleveres en kopi af ægtefællens og/eller børnenes nationalitetspas og en dokumentation for slægtskabet, ja så kan myndigheden fremsende et brev til den pågældende, som så kan bruge dette som et lovligt rejse/indrejsedokument. I fagsproget hedder et sådan papir et ”Lesse passe”. Politiet bruger dette når personen der skal udrejse ikke selv har et nationalitetspas at rejse på.

Da disse indrejsetilladelser skal behandles efter hasteprocedure (max 15 dage) og er gebyrfri, kan det fremsendes med posten og administrationen er hermed meget forenklet. Da Unionsborgeren har et retskrav på indrejsen af ægtefælle og børn, kan medlemslandet ikke nægte et sådant udfærdiget.

Danmark har i sit ”Visumpraksisnotat” af d. 25. oktober 2011 ikke taget højde for, at det er i strid med EU-retten og Direktiv 2004/38/eu at opstille fysiske besværligheder for udstedelsen af disse visa efter direktivet. Dette skal derfor hurtigst muligt bringes i orden. I DNM har vi en sådan sag kørende i Justitsministeriet og vi afventer et meget hurtigt svar.

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, January 18, 2012 3:45:00 PM

10 års håbløs Udlændingepolitik skaber nu problemer på visum området. 

Danmark har naturligvis ikke en ambassade eller et konsulat i hvert eneste land på jordkloden. Derfor er der et formaliseret samarbejde mellem mange landes ambassader således at dækningen kan blive så optimal som muligt.

10 års Udlændingepolitik under VK-regeringen har skabt en dansk mistro til alt og alle. EU-medlemslandene, som vi skulle kunne samarbejde med, stoler det danske system heller ikke på. Med den letkøbte forklaring at ville forhindre og imødegå risikoen for terror og illegal indvandring. Dette ”Spøgelse” bruges også som begrundelse overfor de såkaldte Schengenlande som Danmark ellers er en del af. Årsagen til de opståede problemer er, at Danmark skaber administrative problemer for de andre lande; de danske udlændingemyndigheder skal således inddrages i både ansøgninger og afslag af sikkerheds- og indvandringspolitiske årsager. 
Illegal indvandring er jo ikke indrejse uden visum, hvis et sådan er påkrævet. Illegal indvandring sker uden pas, ved brug af falske pas, andre personers pas og uden visum. De andre landes ambassader er jo ikke korrupte nødvendigvis, men problemet kan måske findes i den specielle opfattelse, som Danmark gennem 10 år har haft til Udlændinge. Denne opfattelse deler de andre Schengenlande ikke og så er problemet der.
Problemet er meget stort og det koster Danmark både respekt og tabte økonomiske muligheder.
Hvis den danske nye regering helhjertet normaliserede sin opfattelse af mennesker fra andre lande på linje med det de lande vi normalt sammenligner os med, ville dette problem ikke opstå. Der er ikke, som justitsministeren Morten Bødskov (MF)(S) påstår, tale om ”Tekniske problemer” der bliver løst indenfor nogle måneder. Det er ren pølsesnak.

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, January 18, 2012 3:02:00 PM

Nye takster træder i kraft pr. 1. januar 2012 

23.12.2011

Nye gebyrsatser pr. 1. januar 2012

Satserne for gebyrer på ansøgninger og klager på familiesammenførings-, studie- og erhvervsområdet ændres med virkning fra 1. januar 2012.

Gebyret for en ansøgning skal betales senest samtidig med, at ansøgningen indgives. Vær opmærksom på, at det er

tidspunktet for indgivelse af ansøgningen

, der er afgørende for, hvilket gebyr, der skal betales.

 

En ansøgning afsendt med post før 1. januar 2012 vil blive betragtet som værende indgivet før 1. januar 2012, selv om den evt. først modtages i Udlændingeservice efter 1. januar 2012.

 

Det er ikke muligt at indbetale et gebyr før 1. januar 2012 og siden anvende dette som betaling for en ansøgning, der indgives efter 1. januar 2012. De nye gebyrsatser fremgår af skemaet nedenfor.gebyrsatser_pr_010112

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Tuesday, January 17, 2012 10:49:00 AM

Vigtige oplysninger om sagsbehandling af ansøgning om permanent opholdstilladelse. Nationale 

Vigtig information til dem, der i 2011 har søgt om tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse

 

  • Sager vedrørende ansøgninger indgivet i januar og februar måned forventes behandlet inden udgangen af december 2011
  • Sager vedrørende ansøgninger indgivet fra marts til juni 2011 forventes behandlet inden udgangen af marts 2012
  • Sager vedrørende ansøgninger indgivet fra juli til december 2011 forventes behandlet inden udgangen af juni 2012

Vi underretter individuelt, når en sag på grund af manglende oplysninger ikke kan afgøres inden for de ovenfor angivne frister, ligesom vi i øvrigt giver individuel underretning om sagen, når der er grund til det.

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Tuesday, January 17, 2012 10:22:00 AM

Juridisk øretæve til Birthe Rønn Hornbech 

Den tidligere minister for Flygtninge, Indvandrere og Integration Birthe Rønn Hornbech (MF)(V) som har en fortid som politimester og i al sin tid i Folketinget har været respekteret som en jurakyndig person, får nu en ordentlig juridisk øretæve af den nye regering.

Når EU-domstolen i Luxembourg afsagde domme vedrørende familiesammenføring efter EU-retten eller Direktiv 2004/38/eu, så ville den tidligere minister ikke anerkende, at afgørelsen naturligvis ikke kun havde virkning fremover efter afsigelsen, men at den naturligvis også havde retsvirkning længere tilbage i tiden. Baggrunde var ren politisk bestemt og det er her det alvorlige kommer frem.
Jura er retsregler og fortolkninger af disse. Fortolkningen kan ikke bygge på andet end de retsregler der er sikret borgerne skal opfyldes. Det er dem borgerne skal kunne regne med fortsat er gældende.
Den garanti fjernede VK-regeringen godt styret af Dansk Folkeparti. Nu blev det til en ren politisk vurdering af, hvad der var gældende ret. Opfattelsen stødte brat ind i en betonblok for Birthe Rønn Hornbech da hun trodsede FN-konventionen om statsløse. Den tidligere minister kæmpede, trods bedre vidende, for en fortsættelse af den politiske fortolkning, men NEJ den gik ikke takket være to journalister på Information Anton Geist og Ulrik Dahlin. De gravede i sagen og de gravede dybere i sagen end regeringen brød sig om. Større skandaler skulle ikke frem i lyset, så man bad Birthe Rønn Hornbech venligt om at træde tilbage. Det ville fruen som bekendt ikke, hun var ikke ene skurken og så måtte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (MF)(V) stoppe blotningen inden den udviklede sig videre. En regulær fyring og omgående låg på med nedsættelse af en undersøgelseskommission. Med en ny regering er spillet ændret. Nu kan det nye flertal ”genindføre” retstilstanden” som den skal være og så er de alvorlige overgreb mod borgernes rettigheder blotlagt. Godt at dette første skridt er taget.

Det vi i DNM har sagt igen og igen, bliver nu til retstilstanden i Danmark. Vi vil følge denne proces meget nøje og presse på alt det vi kan. Det gør vi allerede i kulissen og mere direkte overfor embedsvældet. Derfor er der lidt mere stille på hjemmesiden. Det er i denne sammenhæng et godt tegn.

Lær pressemeddelelsen fra nyidanmark.dk her…

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Tuesday, January 17, 2012 9:31:00 AM

Udlændingeservice har skiftet navn til det gamle Udlændingestyrelsen 

Som det fremgik af Regeringsgrundlaget, skal der ske ændringer på Udlændingeområdet. Dette er også extremt vigtigt at få gennemført. DNM har deltaget med forslag til områder, hvor der må ske en markant ændring. Det er derfor en stor glæde for os i DNM, at man har lyttet så godt og har været så enige i vores kritik. Vi har fået fjernet departementschefen Clard Nilas og dermed fået fjernet chefarkitekten for politisering af embedsværket i ministeriet. Kulturen er fortsat ikke ændret, men der skal komme flere tiltag der ændrer på dette forhold. Målet er at få genskabt et ministerium, hvor embedsmændene sikre borgerne de rettigheder, de efter gældende lov har ret til. Denne selvfølgelighed har gennem de sidste 10 år været undertrykt til ukendelighed. DNM følger dette vigtige arbejde på aller nærmeste hold.

Den administrative chef i Ryesgade 53 på Østerbro i København har foreløbig fået lov til at fortsætte, men hans personlige stilling er ikke så sikker som den har været tidligere. Der er sket alt for meget under hans ledelse som der skal ses på.

I forbindelse med navneændringen har direktør Henrik Grunnet fremlagt denne udtalelse, som vi bringer i en direkte form taget fra www.nyidanmark.dk

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Monday, January 16, 2012 4:10:00 PM

Formanden ønsker alle et godt Nytår. 

Formanden for DNM håber alle har haft en dejlig JUL og ønsker alle det bedste for det nye år 2012 Endnu et år er gået og det er tid at se tilbage på året 2011, som netop nu synger på sidste vers. Hvad var vores forventninger og hvad bragte året os af indrømmelser på borgernes rettigheder og den administrative efterlevelse af gældende ret ? Lad det stå krystal klart for alle, i DNM taler her i denne forbindelse ikke om andet end en korrekt efterlevelse af det som er gældende ret. Den ret embedsværket til enhver tid skal forsvare og sikre ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, December 30, 2011 8:48:00 PM

DNM arbejder på at få Danmark til at implementerer EU-retten korrekt 

DNM vil i denne uge få foretræde for Folketingets Udlændingeudvalg. Formålet med foretrædet er at få sat skub i den ”kultur-ændring” som regeringsgrundlaget lagde op til skulle ske. 10 års lovsjuskeri med signal ændringer op til flere gange om året og helt uden et reelt ønske om høringssvar fra den stribe af instanser og organisationer ministeriet har på sin hørings-liste (DNM står der IKKE, vores valg), har skabt en situation, hvor selv embedsværket som skal administrerer bestemmelserne har svært ved at overskue konsekvenserne. Godt otte gange ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Sunday, November 06, 2011 5:27:00 PM

Brev fra SKAT 

Foreningens formand Torben Wilken har fået svar på en række spørgsmål omkring den danske grænsekontrol på den svenske side af Øresundsbroen:

Kære Torben
Du har på vegne af foreningen DNM rettet henvendelse til Skatteministeriet og Told senest telefonisk den 13. september 2011 om toldkontrollen ved den faste
forbindelse over Øresund.
Da henvendelsen er af teknisk karakter, besvares den af SKAT København, som blandt andet har det overordnede ansvar for toldopgaven i Danmark.
Indledningsvis skal det slås fast, at der ikke er tale om permanent toldkontrol ved den faste forbindel se over Øresund, men at der er tale om en toldkontrol indenfor rammerne af artikel 36 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, og at kontrollen tilrettelægges og gennemføres som en stikprøvekontro l rettet
mod bestemte varer, der omfattes af den nævnte artikel.
Schengen-regleme handler blandt andet om personkontrol og personers fri bevægelighed. Derfor er der en sondring mellem de to regelsæt og spørgsmål om forrang i den forbindelse er ikke umiddelbart relevant, fordi der er tale om forskellige ting: personer og varer.
Grænsekontrolsamarbejdet omkring varer tager almindeligvis afsæt i Napolikonventionen, som Danmark har tiltrådt, og for Øresundsområdet er den suppleret
med en aftale, som foreningen er bekendt med.
Foreningen rejser en række spørgsmål. I det efterfølgende bilag er spørgsmålene angivet ordret i den rækkefølge, som de findes i henvendelsen og svar er indsat
efter hvert spørgsmål.

Ønsker foreningen yderligere afklaring af nogle spørgsmål, kan den med fordel orientere sig på Folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk), da emnet grænsekontrol fornyligt har været drøftet i Folketingets Skatteudvalg, i Finansudvalget og i folketingssalen i forbindelse med den politiske aftale, herunder også den danske holdning i forhold til EU-lovgivningen.

Med venlig hilsen   (og stemplet Ole Morsing, viceskattedirektør)


Erling Andersen

Direktøren, SKAT København
Sluseholmen 8B
2450 København SV
Telefon +(45) 30 57 37 19
Erling.Andersen@skat.dk

J nr. 11-149286

15. september 2011
 

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 17, 2011 3:10:00 PM
Page 4 of 5 << < 1 2 3 4 5 > >>