Dansk Nordisk Modstandsbevægelse

Rådet til sikring af borgernes ukrænkelige rettigheder

Brev fra SKAT 

Foreningens formand Torben Wilken har fået svar på en række spørgsmål omkring den danske grænsekontrol på den svenske side af Øresundsbroen:

Kære Torben
Du har på vegne af foreningen DNM rettet henvendelse til Skatteministeriet og Told senest telefonisk den 13. september 2011 om toldkontrollen ved den faste
forbindelse over Øresund.
Da henvendelsen er af teknisk karakter, besvares den af SKAT København, som blandt andet har det overordnede ansvar for toldopgaven i Danmark.
Indledningsvis skal det slås fast, at der ikke er tale om permanent toldkontrol ved den faste forbindel se over Øresund, men at der er tale om en toldkontrol indenfor rammerne af artikel 36 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, og at kontrollen tilrettelægges og gennemføres som en stikprøvekontro l rettet
mod bestemte varer, der omfattes af den nævnte artikel.
Schengen-regleme handler blandt andet om personkontrol og personers fri bevægelighed. Derfor er der en sondring mellem de to regelsæt og spørgsmål om forrang i den forbindelse er ikke umiddelbart relevant, fordi der er tale om forskellige ting: personer og varer.
Grænsekontrolsamarbejdet omkring varer tager almindeligvis afsæt i Napolikonventionen, som Danmark har tiltrådt, og for Øresundsområdet er den suppleret
med en aftale, som foreningen er bekendt med.
Foreningen rejser en række spørgsmål. I det efterfølgende bilag er spørgsmålene angivet ordret i den rækkefølge, som de findes i henvendelsen og svar er indsat
efter hvert spørgsmål.

Ønsker foreningen yderligere afklaring af nogle spørgsmål, kan den med fordel orientere sig på Folketingets hjemmeside (www.folketinget.dk), da emnet grænsekontrol fornyligt har været drøftet i Folketingets Skatteudvalg, i Finansudvalget og i folketingssalen i forbindelse med den politiske aftale, herunder også den danske holdning i forhold til EU-lovgivningen.

Med venlig hilsen   (og stemplet Ole Morsing, viceskattedirektør)


Erling Andersen

Direktøren, SKAT København
Sluseholmen 8B
2450 København SV
Telefon +(45) 30 57 37 19
Erling.Andersen@skat.dk

J nr. 11-149286

15. september 2011
 

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 17, 2011 3:10:00 PM

Dansk Folkeparti er blevet snydt af VK-regeringen i sagen om Grænsekontrol 

DF indgik en aftale om ændring af Dagpenge-perioden fra 4 år til kun 2 år og en kraftig ændring af Efterlønnen. Som betaling for dette, skulle der gennemføres en PERMANENT Grænsekontrol for at stoppe ”Østeuropæisk-tyvebander” i at komme ind i landet. DNM skrev til Skat her i sommers efter en debat telefonisk og stillede en række oplysende spørgsmål. Nu foreligger svaret og det er opsigtsvækkende læsning for DF. Der har ikke og er ikke nogen aftale om Permanent Grænsekontrol for vare og personer. Der er en aftale om stikprøve-kontrol i meget ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 17, 2011 2:41:00 PM

Venstre forhindre dansker i udlandet i at få Deres stemmeret til Folketingsvalget tilbage. 

Alle danske statsborgere, som bor udenfor Danmarks grænser er frataget deres stemmeret til Folketingsvalget. Det står i Grundloven og det har en historisk begrundelse. Krigsnederlaget i 1848, som førte til Enevældets fald og etablering af Folkestyre i Danmark, havde et indædt had til danske mænd, der i krigen svigtede deres fædreland ved at være flytte til udlandet og ikke omgående vendte hjem. Straffen blev ”ingen valgret til Dem”. Grundloven er flere gange siden blevet ændret, men Venstre har de sidste 2 gange forhindret dette forhold i at blive ændret. Det skete i 1953 med … Erik Eriksen som statsminister og det skete igen med Venstre, da danskerne skulle stemme til europaparlamentsvalget . d. 7. juni 2009. Den dag skulle der også stemmes »ja« eller »nej« til en ny tronfølgelov fordi Anders Fog Rasmussen (V) absolut skulle ændre Tronfølger loven selvom der ikke var nogen saglig begrundelse hertil. Arvefølgen var jo fastlagt så rigeligt næste generation efter Kronprins Frederik. Ved begge lejligheder havde vi en Venstre-Konservativ regering.

 

Venstre og Konservative vedtog i 2002 sammen med Dansk Folkeparti en Udlændingelov, der betød et alvorligt indgreb i danske statsborgeres fysiske ret til at bo i Danmark. Denne ret tog man fra Dem, hvis de fandt en ægtefælle udenfor EU og EØS landene. Nu gifter man sig jo for at leve sammen i et normalt familieliv, så stor var forundringen, da mange af disse dansk-udenlandske ægtepar, som var blevet tvunget til at bosætte sig i Sverige eller Tyskland efter ”Sveriges-løsningen”, vendte tilbage til Danmark. Deres utroskab mod regeringen skulle straffes og De blev hårdhændet nægtet Deres ret til at bosætte sig igen med deres familie i Danmark, lovsikret efter EU-reglerne. Afslagene var lovstridige og er det stadig den dag i dag.

 

De mange tusinder danske statsborgere, der blot er rejst lige på den anden side af Øresund, nemlig til Malmø-området, og som har beholdt deres arbejde i Danmark, hvor de så også betaler deres skat, De er frataget muligheden for at stemme og dermed være medbestemmende om, hvad deres skattekroner skal bruges til. Der findes kun en undtagelse og det er, at den danske statsborger højtidelig underskrive en erklæring om, at opholdet ikke vil vare længere end max. 2 år. Så kan de bliver stående på valglisten. Efter de 2 år slettes de fra valglisten, hvis ikke de igen står i det danske Folkeregister.

 

Danmarks Riges Grundlov er i klar strid med menneskerettighederne fordi man ikke på denne måde kan fratage danske statsborgere mulighed for at udøve sine rettigheder som statsborger i sit fædreland. Rejses en sag ved domstolen i Strassburg, ja så vil Danmark tabe sagen med et brag. Partiet Venstre ved udmærket dette, men ændre det? Nej det vil de ikke under nogen omstændigheder. Disse arbejdsomme danske statsborgere er så absolut et aktiv for Danmark, men de ”snød jo lovgive” og det gør man ikke ustraffet i Venstres og De Konservatives retsopfattelse. Længe leve det Demokratiske Retssamfund Danmark.

 

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Wednesday, September 14, 2011 12:54:00 AM

Partiet Venstre undertrykker Ytringsftiheden overfor deres egne minister medlemmer 

Haarder vil ikke synge egen valgsang

Eller rettere, han har fået et påbud om, ikke at gøre det. Vi som kender ministeren ved, at hver gang han bliver rigtig godt gammeldags sur, så afreagerer han med at skrive en sang. Hvem husker ikke sangen om pigen i Malmø´s gader fra den gang han var Integrationsminister.

I DNM synes vi, at alle skal have retten til frit at ytre sig. Det er vigtigt i et demokratisk land som vores her i Norden. Det er et stærkt værdigrundlag, der er sikret i vores Grundlov.

Vi vil gerne markere denne frihedsrets ukrænkelighed ved en borgerprotest landet over. Vi opfordrer derfor alle danskere til at forsøge sig med deres egen lille valgsang på den kendte Bakkesangervise ”Køb blomster – køb blomster – en rose så rød” og så sende den ind til medierne, f.eks. til BT.dk. Sikken en manifestation fra befolkningen side det kunne blive. Man kunne endda finde de bedste frem og offentliggøre dem til slut. Når vi så møder Venstrefolk på gaden, som deler valgmaterialer ud, så kunne vi forstærke demonstrationen og sende signalet om ytringsfrihed ved, at nynne omkvædet ”Køb blomster – køb blomster – en rose så rød” Det er jo helt lovligt og signalet vil gå rent ind. Ingen censur her i Danmark, nej tak! Heller ikke fra spindoktorer. I valgkampen er det den enkelte politiker, der er til eksamen og skal svare for sig selv. Vi har ikke brug for instruktører eller smagsfiduser. Det ødelægger kun demokratiet.

Her er formandens bud og hyldes til Ytringsfriheden. Først minister Bertel Haarders tekst:

 

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 03, 2011 4:27:00 PM

24-års reglen er lovstridig forskelsbehandling 

Den regel om, at man skal være 24 år gammel, hvis man vil gifte sig her i Danmark, gælder ikke for alle unge og derfor er den lovstridig. I henhold til Grundloven er alle borgere lige for loven og indgåelse af ægteskab er ikke undtaget.

Regelen er bizzar, fordi den kun gælder, hvis den ene part ikke er dansk statsborger. Hvis to danske statsborgere gifter sig gælder denne regel slet ikke, man skal bare være myndig, altså 18 år. Ønsker man at gifte sig førend man er myndig, kan dette lade sig gøre ved et såkaldt ”kongebrev”.

 

...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Saturday, September 03, 2011 1:41:00 PM

Flygtningenævnet i åben strid med Integrationsministeriet efter dommen i Strassburg 

Flygtningenævnet har nu kastet sig ud i en åben strid med Integrationsministeriet om konsekvensen af den ubehagelige dom Danmark fik ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg. Vi omtalte her på siden dommen d. 21. juli 2011 under overskriften: Danmark lider et svidende nederlag ved Menneskerettighedsdomstolen. Det er meget flovt for Danmark. Dagbladet Information skriver således i gårdagens avis d. 1. september 2011 under overskriften "Flygtningenævnet undsiger Pind i sager om opholdstilladelse" Flygtningenævnet vil nu gennemgå en ...
læs mere
 
Posted by Rolf Thomassen Friday, September 02, 2011 12:41:00 AM